Born in Belgium Pro

FAQ

1. Ik wil meer info over toegang tot de tool

De licentie van de tool, evenals updates en aanpassingen, worden momenteel door het RIZIV betaald.

Een elektronische kaartlezer is niet nodig.
Het dossier van de vrouw wordt gebruikt door een link met het elektronisch dossier of door manuele ingave van haar rijksregister- of BIS-nummer (RRN/BIS). Conform de toepasselijke regelgeving verwerkt Together we Care vzw* het RRN enkel voor de identificatie van de vrouw.
*Het Born in Belgium Professionals-project is ondergebracht in de vzw Together we Care.

Neen, dit wordt beheerd.
Er zijn twee manieren om een profiel te krijgen in de tool:

 • Integratie in een elektronisch dossier: de beheerder van de organisatie (bevoegde persoon om toegangen te geven) bepaalt wie welke toegangen krijgt in de Born in Belgium Pro-tool.
 • Organisaties zonder elektronisch dossier worden eerst aangemaakt en elke profielaanvraag wordt door de beheerder toegelaten en de toegangen bepaald.

Voor solo zorgverleners beheert het team van Born in Belgium Pro de toegangen.

Ja, bij het instappen van in het project moeten de Gebruikersvoorwaarden en Privacy Policy worden aanvaard en dienen wij de Overeenkomst Partners en het Reglement Gegevensverwerking getekend terug te krijgen. Meer info op onze partner pagina.

De Born in Belgium Pro-tool (BiB-tool) staat ter beschikking van de zorg- en hulpverleners uit de (para)medische en sociale sector met als doel om tijdens de zwangerschap van een vrouw te screenen naar psychosociale kwetsbaarheden teneinde proactief en efficiënt individuele en gepersonaliseerde zorg aan te kunnen bieden. Momenteel is er aan de BiB-tool voor de kwetsbare zwangere vrouw in kwestie geen self-assessment gekoppeld. Dit betekent dat de BiB-tool uitsluitend door – en mits – tussenkomst van de zorg- en hulpverleners gebruikt kan worden.
Bovendien is het noodzakelijk om te onderlijnen dat er aan het gebruik van de BiB-tool door de zorg- en hulpverleners uit de (para)medische en sociale sector strikte gebruiksvoorwaarden zijn gekoppeld:

 • De BiB-tool wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan de partners (en dusdanig diens zorg- en hulpverleners) in zoverre hun gebruik van de BiB-tool overeenstemt met de door Together we Care vzw* omschreven doeleinden. Dit wil alvast zeggen dat organisaties wiens doelen niet overeenkomen met die van het project “Born in Belgium Pro” sowieso geen toegang zullen krijgen tot de BiB-tool.

  *Het Born in Belgium Professionals-project is ondergebracht in de vzw Together we Care

 • De BiB-tool kan alleen gebruikt worden door de hulp- en zorgverleners die gebonden zijn door een (medisch) beroepsgeheim. Ingevolge het beroepsgeheim hebben enkel de professionele gebruikers die zijn gebonden door het (medisch) beroepsgeheim toegang tot de (gevoelige) persoonsgegevens. De professionele gebruikers die zijn gebonden door het medisch beroepsgeheim beschikken over een zogenaamd “Rol A-profiel”. De professionele gebruikers die behoren tot “Rol A” hebben onder meer toegang tot gezondheidsgegevens en medische gegevens van de betrokkenen.
 • De professionele gebruikers die gebonden zijn door een niet-medisch beroepsgeheim beschikken over een zogenaamd “Rol B-profiel”. De professionele gebruikers die behoren tot “Rol B” hebben geen toegang tot de gezondheidsgegevens, noch tot de medische gegevens van de betrokkenen. De professionele gebruikers die zijn gebonden door een niet-medisch beroepsgeheim kunnen wel identificatiegegevens en socio-economische gegevens zien. De personen die zijn gebonden door een loutere discretieplicht, hebben geen toegang tot het digitaal platform.
 • Om de BiB-tool te kunnen gebruiken moeten de hulp- en zorgverleners voldoen aan de strikte contractuele partnervoorwaarden en de toepasselijke wetgeving.
 • Om de BiB-tool te kunnen gebruiken, moeten de hulp- en zorgverleners de gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring van Together we Care vzw aanvaarden. Hierin staan de regels voor het gebruik van de BiB-tool en voor de gegevensverwerking.
 • Opdat een hulp- of zorgverlener de BiB- tool bij een individuele zwangere vrouw kan gebruiken moet die vrouw haar vrije, specifieke en geïnformeerde toestemmingen geven. Deze toestemmingen worden actief geregistreerd. De hulp- en zorgverlener krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens van de kwetsbare zwangere vrouw in de BiB-tool (i.e. haar BiB-dossier) op het moment dat de vrouw bij die zorg- of hulpverlener persoonlijk aanwezig is en toestemmingen heeft gegeven; zonder aanwezigheid van de vrouw, zonder toestemmingen en dusdanig zonder het Rijksregisternummer (RRN) is er nooit toegang tot een BiB-dossier mogelijk. De hulp- of zorgverlener zal de actiontool nooit kunnen raadplegen zonder deze toestemmingen van de vrouw en zonder haar aanwezigheid. De vrouw kan op elk moment beslissen om de toegang tot haar BiB-dossier voor iedere hulp- en zorgverlener te blokkeren, dit door haar toestemmingen in te trekken.
  Voor het overige is er in het toegangsportaal van de BiB-tool, in de informatiebrochure en op de website van Born in Belgium Pro een transparante en duidelijk oplijsting beschikbaar van de organisaties (en diens zorg- en hulpverleners) die partner zijn bij het project “Born in Belgium Pro” en bijgevolg dus toegang hebben tot de BiB-tool en de persoonsgegevens van een kwetsbare zwangere vrouw.

De Born in Belgium Pro-tool (BiB-tool) kan alleen gebruikt worden door de hulp- en zorgverleners die gebonden zijn door een (medisch) beroepsgeheim. Enkel zij hebben toegang tot de (gevoelige) persoonsgegevens. De professionele gebruikers die zijn gebonden door het medisch beroepsgeheim beschikken over een zogenaamd “Rol A-profiel” en hebben onder meer toegang tot gezondheidsgegevens en medische gegevens van de betrokkenen.

De professionele gebruikers die gebonden zijn door een niet-medisch beroepsgeheim beschikken over een zogenaamd “Rol B-profiel”. De professionele gebruikers die behoren tot “Rol B” hebben geen toegang tot de gezondheidsgegevens, noch tot de medische gegevens van de betrokkenen. De professionele gebruikers die zijn gebonden door een niet-medisch beroepsgeheim kunnen wel identificatiegegevens en socio-economische gegevens zien. De personen die zijn gebonden door een loutere discretieplicht, hebben geen toegang tot het digitaal platform.

In het kader van het interfederaal protocol akkoord rond geïntegreerde zorg krijgen we de vraag of indien de vrouw dit expliciet toestaat een hulpverlener die gebonden is door een niet-medisch beroepsgeheim (niet opgenomen in KB 78) vb. sociaal werker en optreedt als zorgcoördinator toch ook volledige toegang kan krijgen tot haar dossier. Deze oplossing werken we momenteel juridisch en technisch uit.

Een zorgverlener die gebruiker is van de Born in Belgium Pro-tool en via deze tool een individueel dossier van een zwangere vrouw wenst te raadplegen, moet voor de eerste raadpleging van het dossier de therapeutische relatie of de zorgrelatie met die vrouw bevestigen en registreren. Zonder registratie en bevestiging van de therapeutische relatie of de zorgrelatie, krijgt de zorgverlener geen toegang tot het individuele dossier van de desbetreffende vrouw.

De zorgverlener die toestemming heeft gekregen voor toegang tot de gegevens van de vrouw binnen het platform kan zowel de gegevens inkijken als bewerken.

Dit gebeurt door integratie van bestaande databases als die van het RIZIV, de Sociale Kaart, Sociaal Brussel,… Deze databases worden door de respectievelijke organisaties en gebruikers up-to-date gehouden.

Aangezien een sociaal werker in de meeste gevallen geregistreerd wordt in de tool als Rol B (=professionele gebruikers die gebonden zijn door een niet-medisch beroepsgeheim) zal deze persoon gezondheidsgegevens als Angst, Geweld, Middelengebruik en Depressie niet kunnen zien. Dit betekent concreet dat de gegeven antwoorden op de desbetreffende vragen, evenals de zorgpaden die voor deze indicatoren uitrollen niet zichtbaar zijn.
Wat iemand met Rol B wel kan doen is via “Vermoedens” (aangezien dit feit niet gescreend werd), een nota of melding maken van de indicator zodat dit kan worden opgepikt door iemand met toegangsrol A.
Professionele gebruikers die behoren tot “Rol A” hebben onder meer toegang tot gezondheidsgegevens en medische gegevens van de betrokkenen. Zij zijn gebonden door het (medisch beroepsgeheim).

In het kader van het interfederaal protocol akkoord rond geïntegreerde zorg krijgen we de vraag of indien de vrouw dit expliciet toestaat een hulpverlener die gebonden is door een niet-medisch beroepsgeheim (niet opgenomen in KB 78) vb. sociaal werker en optreedt als zorgcoördinator toch ook volledige toegang kan krijgen tot haar dossier. We onderzoeken momenteel of deze piste juridisch haalbaar is.

Deze vraag heeft betrekking op de toepassing van KB 78. Het toegangsniveau wordt bepaald door de persoon binnen de Partnerorganisatie die bevoegd is voor het beheren van de toegangen tot de dossiers. Bij het afsluiten van een partnerschap wordt deze persoon door het team van Born in Belgium Professionals geregistreerd. Meer info over de partners vindt u op de partner-pagina. Overweegt u om partner te worden, klik dan op deze link.

Zipster en Born in Belgium Professionals zijn twee digitale applicaties die een kwaliteitsvol aanbod voor personen met psychosociale noden in kaart brengen en samenwerking faciliteren. Beide tools zijn waardevol en kunnen gecombineerd worden. De teams achter de applicaties werken samen aan een pasklare oplossing voor organisaties die interesse hebben in beide applicaties.

In de praktijk wil dit zeggen dat we ervoor zorgen dat, wanneer het om een zwangere vrouw gaat en er wordt via Zipster gewerkt, de vrouw een Born in Belgium Pro traject wordt aangereikt. Indien het niet over een zwangerschap gaat, kan een mogelijke doorverwijzing via Zipster verlopen. 

Momenteel lopen er meerdere testcases.

“Born in Belgium Professionals” en “Born in Brussels” zijn niet dezelfde initiatieven. “Born in Belgium Professionals” richt zich tot hulp-en zorgverleners in België. Het is een project van het RIZIV dat bestaat uit een screeningstool en een actietool. Met de screeningstool kunnen hulp-en zorgverleners de psychosociale noden bij (kwetsbare) zwangere vrouwen detecteren en hen, door middel van de actietool, gepaste zorg-en begeleidingstrajecten aanbieden. “Born in Brussels” daarentegen richt zich tot toekomstige ouders. Zij kunnen op hun website een brede waaier aan informatie vinden vanaf de kinderwens tot het kind tweeënhalf jaar oud is: medische, psychologische, praktische aspecten, welzijn voor de ouders en hun kind, vereenvoudigde juridische informatie, enz. Bovendien kunnen ze onder de rubrieken “Wie kan mij helpen in Brussel” en “SOS” de vele professionele spelers in Brussel vinden die ondersteuning kunnen bieden.

2. Ik wil meer info over de inhoud van de tool

De huidige vragenlijst in het Born in Belgium Professionals platform is ontwikkeld en gevalideerd voor het screenen van zwangere vrouwen op psychosociale kwetsbaarheden. Er wordt met de screening niet gefocust op andere niet-psychosociale risicofactoren zoals tienerzwangerschappen of medische risico’s. Het Federaal Kenniscentrum heeft eveneens aanbevolen in een eerste fase te focussen op psychosociale kwetsbaarheden aangezien deze – in tegenstelling tot medische risico’s – niet systematisch worden bevraagd en opgevolgd in de huidige opvolging van zwangere vrouwen.

Op basis van een grondige analyse in 2019 werd besloten dat 24 vragen die 15 indicatoren meten het resultaat is van de balans tussen haalbaar in de klinische praktijk enerzijds en anderzijds volledigheid.

De beweegredenen staan uitgebreid beschreven in volgende paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8348826/pdf/12889_2021_Article_11463.pdf

Enerzijds duidt dit extra de nood om snel te bevragen, zodanig dat zo veel als mogelijk tijd rest in de zwangerschap om acties te ondernemen. Anderzijds leren we ook uit de praktijk dat doordat we via het platform zorgverleners tools aanreiken, ze ook makkelijker zelf aan de slag kunnen met bepaalde problematieken. Daarnaast merken we in de praktijk dat het huidige zorgaanbod nog vaak ongekend is, ook lokaal, door het opzetten van werkgroep meetings in het implementatietraject van BIB komen we hieraan tegemoet, dit kan toch ook tot oplossingen leiden. 

Het Born in Belgium Professionals team ondersteunt de implementatie van het platform dmv:

 • Sensibilisering:
  • Outreaching naar de professionals dmv brochures en toelichting aan beroepsgroepen, werkgroepen, netwerken, verenigingen, kringen, zorgraden, ELZ, organisaties, opleidingen,…
  • Webinars (meerdere per maand)
  • Sensibiliseringsdagen
  • Deelnemen aan, presenteren tijdens: werkgroepen, stuurgroepen, symposia, congressen, denktanks ikv psychosociale kwetsbaarheid en penaliteit
 • Samenwerkingsafspraken maken interdisciplinair en over de zorglijnen heen
  • Intern: binnen een organisatie tussen de beroepsgroepen
  • Extern: dmv lokale werkgroepen met 0de,1ste, 2de en 3e lijnsactoren waar 5 doelen vooropgesteld worden: informeren, huidig zorgaanbod evalueren, samenwerkingsafspraken concretiseren, finaliseren en evalueren.
 • Expertise ontwikkelen
  • Opleiding ‘niet-stigmatiserend screenen naar psychosociale kwetsbaarheden’: dagopleiding of snelcursus van 2u
  • Intervisie
  • Halve dagopleiding ‘Middelengebruik in de zwangerschap’ (najaar 2024)
 • Technische ondersteuning: mbt het gebruik van het platform, integratie in softwarepakketten, verbeteren gebruiksgemak van het platform
 • Juridische ondersteuning: maandelijks spreekuur met onze DPO, vragen op maat en uitwerken van overeenkomst partners, reglement inzake gegevensverwerking, DPIA, overeenkomst verwerkersverantwoordelijken, privacyverklaring, …
 • Materialen:
  • Voor professionals: handleiding (met video’s), testomgeving, stickers voor in de moederboekjes, brochures, webpagina, gedeelde drive voor lokale afsprakenbundels,…
  • Voor zwangere mama’s: posters (outreaching zwangere mama’s), webpagina, stickers voor in de moederboekjes, flyers,…
 • Evaluatie
  • Gebruikersgroep: input van gebruikers verwerken om het platform technisch te verbeteren
  • Organisatieniveau: dmv focusgroepgesprekken of individuele gesprekken en door data extractie uit het platform.
 • Projectniveau: tijdens de werkgroepen, door data extractie uit het platform, wetenschappelijk onderzoek met publicaties

3. Ik wil een opleiding volgen om met de tool te werken

Tijdens de Expert Panels gaven de experten van het terrein aan dat niet alle zorgverleners getraind zijn in het screenen naar psychsociale kwetsbaarheden en dat hier soms thema’s aan bod zouden komen waarbij zij zich oncomfortabel voelden. Ook vinden wij het zeer belangrijk dat er genoeg context en duiding bij het project gegeven wordt.
Bepaalde thema’s die in de screening naar voren komen zijn bovendien zeer gevoelig en kunnen ook als stigmatiserend worden geïnterpreteerd.
Daarom werd een specifieke opleiding uitgewerkt voor gebruikers van de tool die focust op het “niet –stigmatiserend screenen naar psychosociale kwetsbaarheid”. Meer info over deze opleiding is te vinden via deze link.
Deze opleiding is niet verplicht, maar wordt wel aan alle gebruikers sterk aangeraden. Zij wordt gratis aangeboden door het RIZIV.

4. Ik vraag me af welke toegang de vrouw heeft tot de tool

De zwangere vrouw krijgt binnen dit project geen rechtstreekse toegang tot de Born in Belgium Professionals-tool, aangezien deze tool voor het professioneel gebruik door zorg- en hulpverleners is bedoeld.
De zwangere vrouw heeft uiteraard wel recht op haar persoonsgegevens die in het dossier verwerkt worden. Daarom zijn de pagina’s met onder meer haar consent, haar naam, haar adresgegevens en haar antwoorden op de screeningstool printbaar en kunnen deze gegevens aan de vrouw meegegeven worden. Op die manier garandeert Together we Care vzw* het recht op gegevensportabiliteit.
*Het Born in Belgium Professionals-project is ondergebracht in de vzw Together we Care.

De eerste pagina van de tool omvat een blokkerende Consent-pagina. Zonder een uitdrukkelijk akkoord van de dame (zelf klikken op “akkoord”) kan er geen dossier geopend worden. Deze digitale consent (die eveneens wordt geregistreerd) is voldoende. Een schriftelijk consent is volgens de toepasselijke regelgeving niet vereist.
Er wordt zeer sterk ingezet op het informeren van de dames vooraleer haar Consent gevraagd wordt, zo worden er brochures en filmpjes in verschillende talen voorzien en wordt het consent ook mee vertaald.
Het staat Users altijd vrij om zelf een versie van de Consent-pagina af te drukken en te laten tekenen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de consent in het kader van de gegevensverwerking en het consent voor de therapeutische relatie.

Het consent in het kader van de gegevensverwerking is het consent dat de vrouw geeft aan de zorgverlener voor de verwerking van haar persoonsgegevens. Dit consent omvat het akkoord van de vrouw met de verwerking van haar gegevens op het beveiligd digitaal platform van de Born in Belgium Pro-tool. De verwerking van de persoonsgegevens omvat de onboarding, de verzameling, het managen, de opslag en de verwerking. Enkel voor de bevoegde, erkende en geregistreerde zorgverlener zijn de persoonsgegevens van de vrouw toegankelijk.

Het consent voor de therapeutische relatie treedt op wanneer de vrouw een nieuwe zorgverlener ziet in het kader van de hulp- en zorgverlening (incl. de psychosociale opvolging). Als deze zorgverlener gebruiker is van de Born in Belgium Pro-tool en deze tool wenst te gebruiken in het kader van de hulp- en zorgverlening van een individuele zwangere vrouw, dan zal die zorgverlener voor het effectief gebruik van de Born in Belgium Pro-tool moeten registreren of bevestigen dat er een therapeutische of zorgrelatie is met die individuele zwangere vrouw. De vrouw kan die therapeutische relatie op ieder moment stopzetten, waardoor de toegang van die zorgverlener tot de persoonsgegevens van de vrouw via de Born in Belgium Pro-tool wordt stopgezet en wordt geblokkeerd.

Een zorgverlener die gebruiker is van de Born in Belgium Pro-tool en via deze tool een individueel dossier van een zwangere vrouw wenst te raadplegen, moet voor de eerste raadpleging van het dossier de therapeutische relatie of de zorgrelatie met die vrouw bevestigen en registreren. Zonder registratie en bevestiging van de therapeutische relatie of de zorgrelatie, krijgt de zorgverlener geen toegang tot het individuele dossier van de desbetreffende vrouw. Alle toegangen van een zorgverlener tot een individueel dossier van een kwetsbare zwangere vrouw, via de Born in Belgium Pro-tool, worden gelogd om misbruik te voorkomen.

De Born in Belgium Pro-tool wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan de Partners en de Gebruikers in zoverre hun gebruik van de tool overeenstemt met de omschreven doeleinden. Dit wil alvast zeggen dat organisaties wiens doelen niet overeenkomen met die van het project sowieso geen toegang zullen krijgen tot de tool.

Wat betreft individuele gebruikers is het zo dat de voorwaarden om toegang te krijgen tot de individuele accounts in de Born in Belgium Pro-tool, de volgende zijn:

 1. Binnen de (para)medische of sociale sector betrokken zijn bij de detectie en opvolging van de perinatale periode.
 2. Gebonden zijn aan het (medisch) beroepsgeheim.
 3. Het bestaan van een “therapeutische” relatie of een zorgrelatie.
 4. Het individueel account van een vrouw in de Born in Belgium Pro-tool is uitsluitend toegankelijke door middel van een unieke toegangscode. Op het moment van raadpleging van het account, is de aanwezigheid van de vrouw is vereist om deze unieke toegangscode te kunnen genereren. Zonder aanwezigheid van de vrouw is het genereren van deze unieke toegangscode niet mogelijk.

Verder worden alle toegangen gemonitord. Voor toegangen via de webinterface worden er persoonlijke logins met multi-factor authenticatie gebruikt. Ook voor software die Born in Belgium Professionals integreert via “single sign-on” wordt contractueel eenzelfde beveiligingsniveau gevraagd.

Voor personen die (nog) geen Rijksregisternummer (RRN) of BIS-nummer hebben wordt een alternatief uniek nummer gecreëerd doormiddel van vier vragen. De antwoorden op deze vragen zijn stabiel, waardoor telkens hetzelfde nummer gegenereerd wordt en dat dit dus gebruikt kan worden om een dossier aan te koppelen

Wij gebruiken het Rijksregisternummer (RRN) of BIS-nummer enkel en alleen voor het openen van een dossier. Dit nummer wordt na invoer “gehasht”. De Born in Belgium Pro-tool heeft een uniek nummer nodig om het dossier aan te koppelen en waarmee het ook mogelijk is om vanuit elektronische dossiers toegang te krijgen tot het dossier van de dame.

Bij een eenrichtings-hashing, zoals hier toegepast, wordt een wiskundige berekening gemaakt van het RRN/BIS nummer die leidt tot een unieke cijfercode. Maar die cijfercode kan omgekeerd nooit teruggebracht worden tot het originele RRN/BIS nummer.

Het nummer wordt niet bijgehouden.
Er is een wettelijke basis waarbinnen het Born in Belgium Pro-project het Rijksregisternummer (RRN) mag verwerken zonder dat hiervoor een machtiging is vereist. Voor uitgebreidere info kan u ons bereiken via het contactformulier.
Hieronder een samenvatting:

 • Het RRN mag verwerkt wordt wanneer het uitsluitend gebruikt wordt voor identificatie en authenticatie van een natuurlijk persoon in het kader van een informaticatoepassing aangeboden door een private of openbare instelling. De aanbieder van de informaticatoepassing legt in een geëncrypteerd conversiebestand een link tussen het Rijksregisternummer en een eigen identificatienummer
 • Een uitdrukkelijk consent van de persoon moet gevraagd worden om het RRN te mogen verwerken
 • Aan de betrokkene moet er een alternatief voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart, en dusdanig een alternatief voor het gebruik van het RRN/NISS-nummer worden aangeboden.
  Het gebruik van een RRN/NISS-nummer door Together we Care vzw* is toegelaten in het kader van de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens met als enig doel de vaststaande identificatie en authenticatie van de kwetsbare zwangere vrouw aan de hand van die gegevens. Het is immers van essentieel belang dat – zowel voor Together we Care vzw, als de kwetsbare zwangere vrouw – de gegevens van die betrokken vrouw correct zijn. Enerzijds wil de betrokken vrouw dat alleen de bevoegde zorgverleners toegang krijgen tot haar eigen persoonlijk dossier en anderzijds wil Together we Care vzw de door haar voorziene diensten leveren aan de juiste persoon. Voor een onbetwistbare identificatie en authenticatie van de kwetsbare zwangere vrouw is het gebruik van het uniek RRN nodig

Indien er door Together we Care vzw in het kader van de identificatie en authenticatie bij de Born in Belgium (BiB)-tool een algemene gebruikscode i.p.v. een unieke vercijferde digest zou gebruikt worden, bestaat het risico dat de meeste kwetsbare zwangere vrouwen hun gebruikscode met paswoord vergeten, niet veilig bewaren of uitwisselen met onbevoegden, waardoor de efficiënte identificatie en authenticatie en/of de rechtmatige toegang van een persoonlijk dossier ernstig in het gedrang komt. Gezien de psychosociale kwetsbaarheid van de betrokken vrouwen, is het niet onbelangrijk om met deze elementen bij de risicoanalyse rekening te houden.
Door het gebruik van een RRN/NISS-nummer in vercijferde vorm, wordt een ongecontroleerde en grootschalige toegang tot het persoonlijk dossier van een kwetsbare zwangere vrouw door onbevoegde personen vermeden.
*Het Born in Belgium Professionals-project is ondergebracht in de vzw Together we Care.

De vrouw kan op elk moment beslissen om de toegang tot haar individueel account in de Born in Belgium Pro-tool voor een zorgverlener te blokkeren. Indien de vrouw dit wenst, kan de blokkering van een zorgverlener ook opnieuw ongedaan worden gemaakt.

Vooreerst is het belangrijk om te duiden dat er door een expert panel van Together we Care vzw* wordt voorzien in opleidingen van de partners (en diens hulp- en zorgverleners) die de Born in Belgium (BiB)-tool wensen te gebruiken. Tijdens deze opleidingen wordt er bijzondere aandacht besteed aan onder meer het gevaar van stigmatiserend gedrag ten aanzien van de kwetsbare zwangere personen.

Zo wordt er tijdens de opleidingen meegedeeld dat er geen enkele zwangere vrouw mag uitgesloten worden op basis van haar leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst. Tijdens de opleiding wordt er overigens meegedeeld dat het de bedoeling is om alle zwangere vrouwen te betrekken bij het gebruik van de BiB-tool, zonder a priori te bepalen of de zwangere vrouwen wel kwetsbaar genoeg zijn om de BiB-tool te gebruiken. Verder wordt er tijdens de opleidingen onderlijnd dat de in het kader van de BiB-tool verkregen informatie over de kwetsbare zwangere vrouwen uitsluitend voor de doeleinden van het project “Born in Belgium Pro” mag gebruikt worden, met name voor de screeningstool, follow-up en/of realisatie van gepersonaliseerd en geïndividualiseerde zorgpaden. Ingeval de persoonsgegevens van de kwetsbare zwangere vrouwen (incl. de screeningsresultaten) door de zorg- en hulpverleners en/of de partnerorganisaties onrechtmatig verdeeld zouden worden naar externe onbevoegde actoren, dan betreft dit een ernstige inbreuk op de overeenkomsten en de toepasselijke wetgeving (strafrecht en GDPR) waarvoor de inbreukmaker gesanctioneerd zal worden.

Bovendien kan er door middel van de BiB-tool met verschillende organisaties in het veld samen gewerkt worden, waardoor er juist meer awareness gecreëerd wordt om discriminatoire situaties ten aanzien van de kwetsbare zwangere vrouwen te vermijden. Alle van de bij het project “Born in Belgium Pro” betrokken partnerorganisatie onderschrijven het principe dat – ongeacht leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst – de mogelijkheid tot en kwaliteit van de hulp- of zorgverlening voor iedere vrouw steeds gelijk moet zijn. Om de toepassing van dit principe te garanderen heeft Together we Care vzw dit principe opgenomen in de overeenkomst die afgesloten wordt met de partnerorganisaties (en hun zorg- en hulpverleners). Wanneer zou blijken dat een partnerorganisatie en/of diens zorg- en hulpverlener in strijd met dit principe handelt, dan zal enerzijds de samenwerking beëindigd worden en anderzijds de nodige kennisgevingen bij de bevoegde (gerechtelijke en/of administratieve) autoriteiten gebeuren.

Daarnaast is er bij de ontwikkeling van de BiB-tool (incl. screeningstool) inzonderheid rekening gehouden met het precaire en kwetsbare karakter van de zwangere vrouwen. De volledige BiB-tool (incl. screeningstool) is ontwikkeld op basis van een wetenschappelijke benadering met de input van diverse experten en organisaties. De screening die bij het gebruik van de BiB-tool tot stand komt, is uitsluitend bedoeld om voor een individuele kwetsbare zwangere vrouw een gepersonaliseerd zorgpad tot stand te brengen. De screening is niet bedoeld om de kwetsbare zwangere vrouw aan rechtsgevolgen te verbinden of haar anderszins in aanmerkelijke mate te treffen. Ter volledigheid wordt er opgemerkt dat er in deze géén sprake is van een profileringsbesluit[1], maar van loutere screening. In theorie wordt er natuurlijk wel een gezondheids-psychosociaal profiel voor de zwangere vrouw opgesteld, maar op basis daarvan worden echter geen volledig geautomatiseerde maatregelen of beslissingen genomen die de individuele vrouw raakt.

*Het Born in Belgium Professionals-project is ondergebracht in de vzw Together we Care.

Overigens zijn de persoonsgegevens van de kwetsbare zwangere vrouwen enkel (beperkt) beschikbaar voor een partnerorganisatie en/of diens zorg- en hulpverlener. De persoonsgegevens van de kwetsbare zwangere vrouwen worden uitsluitend in het kader van de dienstverlening van de BiB-tool verwerkt, zijnde voor de screening naar de psychosociale situatie met navolgende aanbieding van gepersonaliseerde zorgpaden. De persoonsgegevens van de kwetsbare zwangere vrouwen worden nooit verwerkt voor indirecte en/of directe (commerciële) doeleinde van tracking, marketing en/of brokering. Dit betekent dat de datasets van de zwangere kwetsbare vrouwen nooit aangeboden zullen worden aan bijvoorbeeld private verzekeringsinstellingen, databrookers, enz. Evenmin zullen er persoonsgegevens van de kwetsbare zwangere vrouwen aangeboden worden aan administratieve en/of controlerende overheidsorganen, zoals bijvoorbeeld INAMI-RIZIV. Aangezien de persoonsgegevens van de kwetsbare zwangere vrouw uitsluitend – en op beperkte wijze – gedeeld worden met de partnerorganisaties en/of hun zorg- en hulpverleners, kan er zich geen situatie voordoen waarbij een vrouw voor wie de BiB-tool gebruikt is ongunstiger wordt behandeld in een vergelijkbare situatie met een vrouw voor wie de BiB-tool niet gebruikt is.

De vragenlijst is op dit ogenblik nog niet aangepast om zonder begeleiding door de vrouwen te laten invullen. Dit is ook de reden waarom de opleiding “niet –stigmatiserend screenen” wordt aangeboden, zodat de vragen in de vorm van een gesprek en met de juiste context worden gesteld.
De vraag naar self-assessment door de vrouw wordt wel vaker tijdens overleggen gesteld en is iets dat op dit ogenblik onderzocht wordt.
Dit houdt zowel inhoudelijke, als technische en juridische aanpassingen in en wordt daarom eerst goed geëvalueerd. Ook blijkt uit studies, dat de detectiegraad van psychosociale kwetsbaarheden weinig verschilt tussen self-assessment en face-to-face bevraging, maar dat er wel een groot verschil is in opvolging van de gedetecteerde kwetsbaarheden. Zo zouden deze veel minder goed opgevolgd worden wanneer de vrouw de vragenlijst zelf op voorhand invult.
Wordt verder onderzocht.

Dit wordt niet telkens expliciet gezegd, maar is wel een principe waar zij akkoord mee gaat bij het geven van haar Consent. Uiteraard is het wenselijk dat Gebruikers bij het ingeven van zeer gevoelige informatie nog eens nagaan of het ok is om de gegevens in het gedeelde dossier op te nemen.

Ingeval van een tienerzwangerschap, verbindt de Gebruiker zich er bij het ontvangen en registreren van de informed consent eveneens toe om rekening te houden met de wilsbekwaamheid van de minderjarige betrokkene.

Een nieuwe zwangerschap kan je aanduiden in het dossier. In dat geval zal het dossier van de eerste zwangerschap in “read only”-modus gaan en kan je dus wel zien welk netwerk toen geactiveerd was, maar moet je wel een nieuw dossier voor de huidige zwangerschap opstellen.

Dit is voorlopig nog niet uitgebouwd. Het wordt dus momenteel niet aangeraden om de tool in die context te gebruiken.

Nee, zij blijven gedurende bepaalde tijd beschikbaar
De persoonsgegevens van de betrokkenen worden voor de volgende perioden bewaard:
§ De identificatiegegevens van de zwangere vrouw
Zolang het account van de zwangere vrouw actief is en de daaropvolgende 7 jaar.

 • De socio-economische gegevens van de zwangere vrouw: zolang het account van de zwangere vrouw actief is en de daaropvolgende 7 jaar.
 • De gezondheidsgegevens van de zwangere vrouw: zolang het account van de zwangere vrouw actief is en de daaropvolgende 7 jaar.
 • De identificatiegegevens van de User: zolang het account van de User actief is en de daaropvolgende 3 jaar.

Wanneer de vrouw niet langer een gedeeld dossier in de Born in Belgium Pro-tool wenst te hebben zijn er twee opties:
– Zij trekt haar consent voor het gebruik van de Born in Belgium Pro-tool in en haar dossier wordt als het ware bevroren. Geen enkele professional heeft nog toegang tot het dossier, maar de gegevens blijven nog bepaalde tijd bewaard in geval zij ergens anders terug haar consent geeft. Op die manier moet het werk dan niet van nul herbegonnen worden

 • Zij trekt haar consent voor één of meerdere professionals in. Dit is in feite een stopzetting van de “therapeutische relatie” of “zorgrelatie”. De toegang tot haar individueel account voor deze professionals is dan geblokkeerd. Indien de vrouw dit wenst, is het steeds mogelijk om deze blokkering op te heffen.
 • Zij vraagt om haar gegevens te wissen. Dit gaat door schriftelijk contact op te nemen met info@borninbelgiumpro.be met een identiteitsbewijs en de vraag tot wissen. Dan wordt een intern protocol opgestart om die specifieke gegevens te wissen

Een individueel dossier van een vrouw in de Born in Belgium Pro-tool wordt niet zomaar stopgezet na een bevalling. De duurtijd van de toegangsrechten van een zorgverlener tot het individueel dossier van een vrouw via Born in Belgium Pro-tool is beperkt tot 15 maanden na de laatste login, i.e. het laatste geregistreerde contact met de vrouw. Indien een zorgverlener na deze termijn niet langer inlogt in het individueel dossier van een vrouw, dan wordt de toegang van de zorgverlener tot dit individuele dossier afgesloten. Vanzelfsprekend is deze toegangsperiode hernieuwbaar nadat de

zorgverlener de relatie met de vrouw opnieuw vastlegt door login in het individueel dossier van die vrouw via de Born in Belgium Pro-tool.

5. Ik wil meer info over de tool en het EPD

Hier zijn twee mogelijkheden:

 • Je gebruikt de Born in Belgium Pro-tool als het psychosociale luik van je dossier. Op die manier heb je steeds de meest recente informatie over de psychosociale situatie van de zwangere dame bij de hand.
 • Interoperabiliteit wordt in je EPD mogelijk gemaakt, meer technische details hierover zijn op vraag beschikbaar.

Dit kan de Born in Belgium Pro-tool zeker.
Op dit ogenblik importeert de tool de naam en adresgegevens, de vermoedelijke bevallingsdatum en de mutualiteit van de zwangere vrouw. De tool importeert ook de contactgegevens en organisatie van de professionele gebruikers. Hiervoor is de toestemming van zowel de zwangere vrouw, als de professionele gebruikers verkregen.
Op termijn proberen we ook nog de namen van haar huisarts, gynaecoloog en vroedvrouw te laten importeren. De rechtsgronden voor deze verwerkingsactiviteit is beschreven in de DPIA en de privacy verklaring van de Born in Belgium Pro-tool. Indien gewenst, kunnen deze documenten worden opgevraagd.

Je kan de tool op twee manieren gebruiken:

 • Indien de tool niet geïntegreerd is in een EPD, kan je via de weblink werken
  1. Eenmaal je partner bent krijg je toegang tot de weblink en kan je je organisatie/praktijk aanmaken;
  2. Per medewerker wordt een profiel gecreëerd en worden rollen toegekend door de beheerder;
  3. Bij elke aanmelding gebeurt er een 2-factor authenticatie met GSM om zeker te zijn dat het persoonlijke profiel gebruikt wordt;
  4. Na aanmelding kan op basis van Rijksregisternummer RRN/Bisnummer of BIBNR in het dossier van de patiënt gegaan worden.
 • Indien de tool wel geïntegreerd is in een EPD heb je direct toegang
  5. Eenmaal je organisatie/ praktijk partner is, registreert de beheerder al de gebruikers;
  6. In het EPD-systeem is de gebruiker dan reeds gekend en aangemeld dus is een login niet nodig;
  7. In het EPD van de patiënt kan de gebruiker de tool openen en wordt de link gemaakt naar haar dossier;
  8. Wanneer de patiënt geen RRN heeft zal de tool openen op de pagina van het Bib-nummer.

Nee, het EPD moet beantwoorden aan de voorwaarden van de Circle of Trust. Een lijst van de EPD’s waarin de tool reeds geïntegreerd is, is te vinden op de Partners-pagina.

Circle of Trust

 Een “Circle-of-Trust” wordt toegekend aan een organisatie actief in het domein van gezondheid, zorg- en hulpverlening die, t.a.v. zijn gebruikers van gegevens, op verschillende niveaus maatregelen inzake informatieveiligheid neemt en toeziet op de naleving ervan, zodat andere organisaties en/of zorg- en hulpverleners en/of overheden en de betrokken burger er redelijkerwijze op kunnen vertrouwen dat deze veiligheidsmaatregelen nageleefd worden en ze die niet zelf dienen te organiseren of te controleren”. Opdat een organisatie actief in het domein van gezondheid, zorg- en hulpverlening beschouwd wordt als een Circle-of-Trust dient deze te voldoen aan de 13 criteria die gevalideerd werden in een Reglement dat door het Beheerscomité van het eHealth-platform op 10 september 2019 en door het Informatieveiligheidscomité op 1 oktober 2019 (Beraadslaging 19/166) is goedgekeurd. Zij dienen de nodige maatregelen te nemen voor de naleving van deze criteria. Deze criteria kunnen worden geraadpleegd op het portaal van het eHealth-platform https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/reglementen. ( https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXVFRgrKyLwYq_7rryB4?filename=CoT-formulier-verklaring-op-eer_Sept_2020.pdf)

Trusted System
Werk je in een ziekenhuis, dan beantwoordt je EPD sowieso aan de Cirlce of Trust-voorwaarden. Voor de andere partners stuurt Born in Belgium Pro je een “Trusted System” document op waar een niet limitatieve lijst op staat van bewijsstukken die je kan terugsturen om te bevestigen dat jouw EPD de regels rond gegevensbescherming in acht neemt. Als je deze kan voorleggen en het document getekend terugstuurt, is je EPD in orde en kan de tool geïntegreerd worden.

Simpel. Je brengt het team van Born in Belgium Pro (en bijgevolg ook Leapstation*) in contact met de ontwikkelaar van je EPD en wij regelen de integratie onderling.

*LeapStation BV verwerkt namens Together we Care** vzw persoonsgegevens.

**Het Born in Belgium Professionals-project is ondergebracht in de vzw Together we Care.

De integratie van de tool in een softwarepakket is slechts een kleine actie, het gaat hier om gewoon een koppeling te maken naar een online platform. Meestal gebeurt dit gratis door de ontwikkelaars.
Wanneer je echter extra toepassingen wil inbouwen, is dit voor jouw rekening.

Dit wordt bepaald door de ontwikkelaar van jouw EPD. Wij streven ernaar dat het logo van Born in Belgium Pro gebruikt wordt als link naar de tool. Ook de locatie van de link naar de tool wordt (vaak in samenspraak met jou) door de ontwikkelaar bepaald.

Dit hangt af van de ontwikkelaar van je Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Het team van Born in Belgium Pro bezorgt een Integration Guide en het Trusted System-document (zie punt Trusted System).
Pas nadat de integratie gedaan is door de ontwikkelaar en Born in Belgium Pro het Trusted System-document + bewijsstukken heeft ontvangen, is de tool klaar voor gebruik.
Grotere EPD’s kunnen de integratie eenmalig doen en hoeven dan nog alleen de tool beschikbaar te stellen in jouw locatie.

Neen, de gebruiker is medeverantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van diens inloggegevens. Om de gebruiker te helpen beschermen tegen onbevoegde toegang tot diens account krijgt hij/zij het advies om zijn/haar inloggegevens veilig en beveiligd te bewaren, alsook zijn/haar inloggegevens niet uit te wisselen met derden en niet openbaar te maken.

Eenmaal een Partner (organisatie) is toegetreden tot Born in Belgium Professionals, is de Partner verantwoordelijk voor de toekenning van de toegangsrechten voor de Born in Belgium Pro-tool aan diens personeel, zijnde de gebruikers. Alvorens gebruikers te zijn, (i) moeten de personeelsleden van de Partner zich registreren bij de Born in Belgium Pro-tool en (ii) moeten de registratieverzoeken positief worden gevalideerd door de Partner.

 
Eenmaal de Partner het registratieverzoek van de gebruiker heeft goedgekeurd, kan hij/zij door middel van multi-factor authenticatie, via weblink, inloggen in de Born in Belgium Pro-tool en de individuele dossiers van de betrokkene. Ingeval de Partner gebruik maakt van een Trusted System kan de gebruiker, via de system-to-systemverbindingen, inloggen in Born in Belgium Professionals. De inloggegevens van een gebruiker zijn persoonlijk en mogen niet worden gedeeld met derden. (gebruikersvoorwaarden)

Ja, dat is mogelijk. Wij hebben hier een stappenplan voor voorzien dat je kan opvragen.

Een overzicht van de deelnemende softwarepakketten kan je vinden op de ‘Partners’ pagina.
Zie je jouw pakket er nog niet tussen staan en wil je graag dat de tool geïntegreerd wordt in jouw software. Neem dan contact op via het Contactformulier en bezorg ons de gegevens van je ontwikkelaar of contactpersoon bij het softwarebedrijf.

Born in Belgium Professionals verbindt er zich toe om aan de Partners eenmaal per jaar anonieme gegevens te verstrekken voor redenen van statistisch onderzoek. Deze anonieme gegevens voor het produceren van statistische resultaten over bepaalde correlaties inzake de leeftijdscategorieën, de woonplaatsen of de kwetsbaarheden van het doelpubliek van de Born in Belgium Pro-tool kunnen door de Partners worden gebruikt voor de interne werking van hun instelling of organisatie te optimaliseren. Het is geenszins toegelaten om deze anonieme gegevens over te maken aan derden.


Wens je extra gegevens uit de tool te trekken, dan zal jij als Partner hiervoor eerst de noodzakelijke stappen voor moeten ondernemen om hier toegang toe te krijgen (Ethische Commissie, extra Consent,…).

6. Ik vraag me af of de tool in orde is met de GDPR-richtlijnen

Ja, het Born in Belgium Professionals-project is ondergebracht in de vzw Together we Care. Binnen deze vzw werd ook Mevr. Julie Hantson als DPO aangesteld. Zij overziet de nodige documenten en contracten om het project in orde te houden met de GDPR-wetgeving

Born in Belgium Professionals is oorspronkelijk een RIZIV-project dat kadert binnen het Witboek van de Toegang tot de Gezondheidszorg. Het RIZIV is dus nog steeds de opdrachtgever van dit project.


Door de evolutie en de groei van het project en de reikwijdte van de tool kwam de noodzaak om een eigen rechtspersoonlijkheid te worden. Hier ontstond dan de vzw Together we Care waaronder Born in Belgium Professionals en Group Care Belgium huizen.

Together we Care is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die zich toelegt op het optimaliseren van de toegang tot de zorg en van de zorgcontinuïteit. Deze vzw probeert ook de noden van de hulp- en zorgverleners te identificeren en hen te ondersteunen.

Via de digitale tool wordt er gratis, en op vrijwillige basis, ondersteuning aangeboden wanneer een hulp- of zorgverlener in contact komt met een zwangere vrouw.

De digitale tool biedt de mogelijkheid om, wanneer de zwangere vrouw dit wenst, te screenen naar haar psychosociale situatie. Na de screening biedt de digitale tool voor de zwanger vrouw gepersonaliseerde zorgpaden aan.

Uit de literatuur blijkt dat antenatale psychosociale kwetsbaarheid momenteel onopgemerkt blijft door een gebrek aan systematische screening, waarbij factoren zoals huiselijk geweld, sociale isolatie, armoede of depressie vaak over het hoofd worden gezien tijdens consultaties.

Onderzoek door De Waal et al. heeft aangetoond dat slechts 5,3% van de zwangere vrouwen als mentaal kwetsbaar wordt geïdentificeerd zonder screening, vergeleken met 27% met screeningsinstrument, wat het belang van systematische screening benadrukt. Indien we niet systematisch screenen zullen we 5 keer minder mensen oppikken (Studie van De Waal naar screenen voor Mentaal welzijn).

Uit de gesprekken die we hebben met gebruikers van het BIB platform krijgen we de feedback dat men grote problemen kan vermijden door preventief op te treden, dit kan enkel positieve effecten hebben op de ontwikkeling van het ongeboren kind

Daarnaast is een systematische screening ook van belang om niet stigmatiserend te handelen.

Bij de huidige partners zien we deels al een verschuiving van de zorg van heel ad hoc handelen en zeer complexe situaties naar preventievere zorg waarbij een paar contactmomenten het gezin al goed geholpen is en complexe situaties vermeden worden.

Wanneer een zwangere vrouw weigert dat de betrokken hulp- of zorgverlener de digitale tool gebruikt, dan ondervindt zij in de hulp- of zorgverlening geen hinder van deze weigering. De mogelijkheid tot en kwaliteit van de hulp- of zorgverlening blijft gelijk.

De digitale tool staat ter beschikking van de hulp- en zorgverleners uit de (para)medische en sociale sector met als doel om tijdens de zwangerschap van een vrouw te screenen naar psychosociale kwetsbaarheden teneinde proactief en efficiënt gepersonaliseerde zorg aan te kunnen bieden.

Together we Care vzw* verzamelt enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Born in Belgium Pro-tool. De volgende gegevens worden in het kader van de tool verwerkt:
*Het Born in Belgium Professionals-project is ondergebracht in de vzw Together we Care.

 • De identificatiegegevens van de betrokkene en het primaire zorgteam op de Tabbladen Informatie Zwangere Vrouw en Team: de voor- en achternaam, het Belgisch verblijfsadres, het telefoonnummer (optioneel), het e-mailadres (optioneel), de vermoedelijke bevallingsdatum van de betrokkene en de naam van de gynaecoloog, de vroedvrouw, de huisarts en de mutualiteit. Deze gegevens zijn nodig om een betrokkene en de leden van het zorgteam te kunnen contacteren en de acties en zorg aan te passen aan de situatie.
 • De socio-economische gegevens en de gezondheidsgegevens van de betrokkene in de Screeningtool: de antwoorden die gegeven worden op de vragen in de Screeningtool zullen bepalend zijn voor de zorgpaden die uitrollen en de begeleiding die de betrokkene zal krijgen tijdens de verdere opvolging. Ook zullen, op basis van de antwoorden, evaluaties worden uitgevoerd naar de werking van de Screeningtool (i.e. meet hij wat hij moet meten?).
 • De socio-economische gegevens en de gezondheidsgegevens van de betrokkene in de Actiontool: in de Actiontool kunnen verdiepingsvragen worden gesteld waarvan de antwoorden nieuwe acties genereren. Ook de geselecteerde acties en de opvolging ervan wordt hier bijgehouden. Dit is allemaal nodig om de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen en op deze manier kan elke gebruiker nagaan welke acties reeds gedaan zijn en waar de betrokkene in het traject zit. Ook hier worden de gegevens eveneens bijgehouden om de werking van de Actiontool zelf en het effectieve gebruik ervan te evalueren.
 • De identificatiegegevens van het zorgteam in de Actiontool: de (voor)naam, het werkadres, het professionele e-mailadres, de instelling en de functie van de professionele actoren van het zorgteam kunnen in de Born in Belgium-tool worden opgeslagen.

De persoonsgegevens van de betrokkenen worden voor de volgende perioden bewaard:

 • De identificatiegegevens van de zwangere vrouw: zolang het account van de zwangere vrouw actief is en de daaropvolgende 7 jaar.
 • De socio-economische gegevens van de zwangere vrouw: zolang het account van de zwangere vrouw actief is en de daaropvolgende 7 jaar.
 • De gezondheidsgegevens van de zwangere vrouw: zolang het account van de zwangere vrouw actief is en de daaropvolgende 7 jaar.
 • De identificatiegegevens van een user: zolang het account van een user actief is en de daaropvolgende 3 jaar.

Om deze gegevens te mogen verwerken, doet Together we Care vzw beroep op enkele rechtsgronden, waaronder de toestemming, het bestaan van een overeenkomst en het rechtmatig belang. Indien gewenst, kan een gedetailleerde uiteenzetting van de toepasselijke rechtsgronden geraadpleegd worden in de DPIA. Dit document kan opgevraagd worden bij Together we Care vzw.

Het risico van kwaadwillig gebruik van de zeer gevoelige persoonsgegevens van de kwetsbare zwangere vrouwen die deelnemen aan het project “Born in Belgium Pro” zal nooit volledig kunnen uitgesloten worden door Together we Care vzw*. Wel is Together we Care vzw, in samenwerking met haar Data Protection Officer (DPO) en LeapStation BV**, overgegaan tot de uitvoering van assessments om de risico’s in het kader van een kwaadwillig gebruik van de zeer gevoelige persoonsgegevens te identificeren, alsook om deze risico’s zo maximaal mogelijk te reduceren door de implementatie van diverse (technische en organisatorische) verbetering-, actie- en correctiemaatregelen. Deze assessments hebben een dynamisch karakter, hetgeen betekent dat de uitgevoerde (enkele van de) assessments jaarlijkse (meermaals) herhaald worden.

*Het Born in Belgium Professionals-project is ondergebracht in de vzw Together we Care.

**LeapStation BV verwerkt namens Together we Care** vzw persoonsgegevens.

Het hoeft geen gedetailleerde uiteenzetting dat de concrete implementatie van de door Together we Care vzw onderschreven (technische en organisatorische) verbeterings-, actie- en correctiemaatregelen niet publiekelijk vrijgegeven wordt. Een gedetailleerde vrijgave van deze maatregelen zou door de personen met slechte intenties immers ernstig misbruikt kunnen worden voor kwaadwillig gebruik van de zeer gevoelige persoonsgegevens van de kwetsbare zwangere vrouwen. Om die reden volgt hieronder uitsluitend een high-level niet-limitatieve opsomming van deze maatregelen:

 • een encryptiebeleid waardoor de persoonsgegevens van de zwangere kwetsbare vrouwen geëncrypteerd worden (hieronder vallen de pseudonimisatie- en anonimisatietechnieken, waarbij de toegepaste encryptietechniek afhankelijk is van de concrete doeleinden van de gegevensverwerking)[2];
 • een partitiebeleid waardoor de persoonsgegevens van de zwangere kwetsbare vrouwen in verschillende geëncrypteerde databanken opgeslagen worden;
 • een toegangscontrolebeleid waardoor een user acces management met multi-FA toegepast wordt op niveau van de databanken en op niveau van de Born in Belgium Pro (BiB)-tool;
 • een traceerbaarheidsbeleid waardoor een logbeheersysteem is geïmplementeerd op niveau van de databanken en op niveau van de BiB-tool;
 • een security- en beveiligingsbeleid waardoor er onder meer tijdig en periodiek software-updates en patches voor correctie toegepast worden;
 • een onderhoudsbeleid waardoor de software tijdig onderhouden en geüpdatet wordt;
 • een datalekbeleid.

Voor het overige zal de werking en de (technische) beveiliging van de BiB-tool, op basis van de ervaringen van de gebruikers ervan, steeds geoptimaliseerd en verbeterd worden. In dit opzicht zal het mechanisme omtrent de therapeutische relatie in de nabije toekomst geëvalueerd worden, en indien nodig, verbeterd worden.

Daarenboven heeft Together we Care vzw een contractuele rechtsgrond voorzien waardoor zij de toegang tot de BiB-tool (en dusdanig tot de BiB-dossiers) door een zorg- of hulpverlener kan opschorten of beperken. Indien Together we Care vzw naar eigen goeddunken merkt of vermoedt dat een zorg- of hulpverlener en/of een partner een inbreuk begaat tegen deze gebruiksvoorwaarden of enige andere instructies, richtlijnen of beleidslijnen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de privacyverklaring) die door Together we Care vzw uitgevaardigd is, dan kan die de toegang tot de BiB-tool opschorten of beperken. Een dergelijke opschorting duurt tot de zorg- of hulpverlener en/of de partner de inbreuk die tot de opschorting of beperking heeft geleid, ongedaan heeft gemaakt.

Verder worden alle toegangen tot de BiB-tool (en dusdanig tot de BiB-dossiers) door de zorg- en hulpverleners en/of derden gemonitord. Bovendien worden er voor de toegang tot de BiB-tool  persoonlijke logins met multifactor-authenticatie gebruikt. Een niet onbevoegde heeft bijgevolg geen toegang tot een BIB-dossier van een kwetsbare zwangere vrouw. Ingeval een onbevoegde toch onrechtmatig toegang zou krijgen tot een BiB-dossier van een zwangere kwetsbare vrouw – quod certe non – dan wordt deze onrechtmatige toegang onmiddellijk gelogd, waarna er dadelijk acties ondernomen worden.

De opzet van het Born in Belgium Professionals-project is om de versnippering in de zorg, en meerbepaald de toegang tot de zorg voor kwetsbare zwangeren tegen te gaan. Om de transparantie van de gescreende indicatoren van psychosociale kwetsbaarheid en de acties die hiervoor reeds werden ondernomen, groter te maken werd geopteerd om een gedeeld platform te bouwen. Op die manier kan het professionele netwerk actief rond een zwangere vrouw zien wat reeds gescreend werd en wat haar professionele netwerk is. Dit verhoogt enerzijds de efficiëntie van het werk en vermijdt dat de dame naar meerdere soortgelijke organisaties doorverwezen wordt, haar verhaal verschillende keren moet herhalen, enz…

Aangezien Together we Care vzw* in-house niet beschikt over de vereiste (technische) IT-kennis, doet de vzw beroep op LeapStation BV**.

*Het Born in Belgium Professionals-project is ondergebracht in de vzw Together we Care.
**LeapStation BV verwerkt namens Together we Care** vzw persoonsgegevens.


Het is in het kader van de uitvoering van haar contractuele verplichtingen als verwerker dat LeapStation BV – in naam en voor rekening van Together we Care vzw – de persoonsgegevens van de kwetsbare zwangere vrouwen – in geëncrypteerde vorm – bijhoudt in een externe cloud database.


Voor de volledigheid wordt er opgemerkt dat er geen enkele overheidsinstantie toegang heeft tot de externe cloud database die LeapStation BV heeft uitgewerkt. De toegang tot deze externe cloud database zijn enkel voorzien voor (i) de bevoegde medewerker van LeapStation BV ingeval van technische ondersteuning en (ii) de bevoegde personeelsleden van Together we Care vzw voor de realisatie van haar verwerkingsdoeleinden. Bovendien is er voor de (toegang tot deze) externe cloud database een strikte en geprotocoleerde user acces management- en logbeheersysteem geïntegreerd. De verzamelde persoonsgegevens van de betrokkenen worden niet opgeslagen in publiekelijk toegankelijke databanken, maar worden gebruikt in het kader van de screeningstool en realisatie van gepersonaliseerd en geïndividualiseerde zorgpaden.

Voor de volledigheid wordt er opgemerkt dat er geen enkele overheidsinstantie toegang heeft tot de externe cloud database die LeapStation BV* heeft uitgewerkt. De toegang tot deze externe cloud database zijn enkel voorzien voor (i) de bevoegde medewerker van LeapStation BV ingeval van technische ondersteuning en (ii) de bevoegde personeelsleden van Together we Care vzw** voor de realisatie van haar verwerkingsdoeleinden. Bovendien is er voor de (toegang tot deze) externe cloud database een strikte en geprotocoleerde user acces management- en logbeheersysteem geïntegreerd. De verzamelde persoonsgegevens van de betrokkenen worden niet opgeslagen in publiekelijk toegankelijke databanken, maar worden gebruikt in het kader van de screeningstool en realisatie van gepersonaliseerd en geïndividualiseerde zorgpaden.


*LeapStation BV verwerkt namens Together we Care ** vzw persoonsgegevens.
**Het Born in Belgium Professionals-project is ondergebracht in de vzw Together we Care.

Op heden dekt het Informed Consent (IC) van de Born in Belgium (BiB)-tool de flow die is uitgewerkt betreffende de BiB-tool zelf. Het kan niet de bedoeling zijn dat er principes van het huidige IC ter zijde worden geschoven of worden geschrapt zodat organisaties Multidisciplinair Overleg (MDO) kunnen organiseren. De verantwoordelijkheden van de organisatie van een multidisciplinair overleg liggen bij deze organisaties en hun personeelsleden zelf.
Voor het project “Born in Belgium Pro” is er een specifieke flow uitgewerkt zodanig dat er wordt voldaan aan de toepasselijke wetgeving. Indien de partners van het een multidisciplinair overleg tot stand wensen te brengen, dan moeten zij deze flow binnen de eigen organisatie voorzien. Het kan niet de bedoeling zijn dat BiB zelf afstand doet van de door haar ontwikkelde rollen binnen de tool.
Indien er wordt gewerkt met aanvullende documenten, IC MDO, moet de partner (of diens personeelsleden/medewerkers) die documenten zelf bijhouden.

7. Ik wil meer info over de plaats van de Born in Belgium Pro-tool binnen het interfederaal programma voor zwangere vrouwen

In samenspraak met het RIZIV zullen de elementen uit dit programma binnenkort stapsgewijs toegevoegd worden.

8. Ik wil de tool niet langer gebruiken

Je kan als organisatie (Partner) het partnerschap beëindigen door middel van een aangetekende zending gericht aan Together we Care vzw*. Indien een Partner het partnership voor het project Born in Belgium Professionals met Together we Care vzw stopzet, dan wordt het toegangsrecht van de individuele gebruikers (Users) – behorend tot de opzeggende Partner – tot de Born in Belgium Pro-tool één maand na ontvangst van de aangetekende zending stopgezet.


*Het Born in Belgium Professionals-project is ondergebracht in de vzw Together we Care.

Vzw Together we Care en diens aannemers blijven altijd de eigenaar van de diensten en van alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten aangaande de digitale tool.
De gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring worden regelmatig geüpdatet.

[1] Op grond van r.o (71) en artikel 4, 4) van de GDPR wordt onder een “profileringsbesluit” verstaan: Een louter op een geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, dat een maatregel kan behelzen over persoonlijke hem betreffende aspecten, waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft, zoals de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of van verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. Een verwerking van die aard omvat “profilering”, wat bestaat in de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens ter beoordeling van persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon, met name om kenmerken betreffende beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren of interesses, betrouwbaarheid of gedrag, locatie of verplaatsingen van de betrokkene te analyseren of te voorspellen, wanneer daaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft.

[2] De pseudonimisatie- en anonimisatietechnieken zijn gedetailleerd beschreven in de DPIA (full version).